SKS Uygulama Örnekleri
16 Ocak 2019

 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI
Kalite yönetim Birimi: Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, doküman yönetimi, bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi, öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetiminde görevli birimdir.
1.Bu görevleri yerine getirebilmesi için personel, altyapı, donanım ve eğitim gibi (kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon vb.) tüm gereksinimleri karşılanmış sağlam bir yapıya sahip olması gerekir.
2.Kalite yönetim direktörü SKS çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yürütmesi için birim çalışanlarına ve bölüm kalite sorumlularına gerekli eğitimi verir.
3.Kurum hedefleri üst yönetim, bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla birlikte belirlenir. Belirlenen hedeflerin dönemsel analizlerinin yapılması sağlanır ve analiz sonuçları yönetim ile birlikte değerlendirilir.
4.Her dönem için öz değerlendirme planı yapılır. Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenir. Öz değerlendirme takvimi bölümlere önceden bildirilir. Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir.
5.SKS çerçevesinde yazılı düzenlemeler bölüm sorumluları ile birlikte hazırlanır, kalite yönetim direktörünün kontrolü ve yönetimin onayından sonra yeni doküman kullanıcılara duyurulur. Yazılı düzenlemelerin revizyonu takip edilir ve yılda bir kez bütün dokümanlar gözden geçirilerek güncelliği sağlanır ve kayıt altına alınır. Uygulama alanlarında dokümanların güncel halinin bulunması sağlanır.
6.SKS ADSH standartlarında yer alan hizmet sunumuna ve gösterge yönetimine ilişkin istatistiki bilgiler periyodik olarak takip edilir ve analiz sonuçları değerlendirilerek üst yönetime rapor edilir.
7.SKS ADSH çerçevesinde oluşturulması istenen komitelerin başkan ve üyeleri yönetim tarafından belirlenerek kişilere tebliğ edilir. Her yılın başında veya kişilerin değişmesi durumunda komite üyelerinin güncellenmesi sağlanır. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere (hasta güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, tesis güvenliği, eğitim komitesi, enfeksiyon kontrol komitesi vb) birim çalışanları da üye olarak katılır.
8.SKS dokümanlarının, hasta ve çalışanlara ait duyuru ve afişlerin yönetim tarafından onaylandıktan sonra, bilgilendirme panolarına asılmasını sağlar ve süresini belirler. Süresi dolan duruyu ve afişlerin kaldırılmasını sağlar.
9.İstenmeyen Olay Bildirim Sisteminin, çalışanlar tarafından ulaşılabilir, kullanım açısından kolay ve gizlilik esaslarına dikkat edilerek kurulmasını ve kullanılmasını sağlar. Yapılan bildirimlerin ilgili komitelerde görüşülmesini, kök neden analizlerinin yapılmasını ve yapılacak iyileştirme faaliyetlere karar verilmesini sağlar.
10. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir. Kalite yönetim biriminin koordinasyonunda ilgili tüm komitelerden görevlendirilen üyeler ve bölüm kalite sorumlularının da katılımıyla risk analizlerinin yapılması sağlanır. Riskler, bölüm, meslek ve/veya süreç bazında belirlenir. Belirlenen risk düzeylerine göre önlemlerin alınmasını ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlar.
11.Anket uygulamaları ile ilgili olarak Kalite yönetim birimi, hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik anketlerin belirlenen periyotlarda ve sayıda yapılmasını sağlar.
12.Uygulanan anketlerin analizleri yapılır ve hazırlanan raporlar üst yönetime sunularak düzeltici önleyici faaliyetler belirlenir. Belirlenen faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin süreç takip edilir.
13.Yapılan tüm anket uygulamalarının sonuçları kurumsal kalite sistemine girilerek, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı ile veri paylaşımı yapılır.